דוח מעמ. מאזן

עוסקים שאינם חייבים בדיווח מפורט, מועד הגשת הדו"ח התקופתי ותשלום המס הנובע, הינו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח מי שבחר להגיש את הדו"ח באמצעות המערכת החדשה אינו צריך להגיש פיזית את הדוח עם המסמכים המצורפים במשרדי השומה
על מנת להקל עם ציבור העוסקים שיבחרו להגיש את הדוח המפורט במקום הדוח תקופתי, החליט מנהל רשות המסים, בהודעה שפורסמה ברשומות, על דחיית מועד הדיווח, כך שבשנים 2012 ו- 2013 עוסק שיבחר להגיש דוח מפורט במקום דוח תקופתי, יהיה רשאי להגישו עד ליום ה- 22 לחודש עוסקים שאינם חייבים בדיווח מפורט ואשר משדרים את הדו"ח התקופתי ומשלמים באופן מקוון, יהיו רשאים לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח

הגשת שנתי למס הכנסה (הליך)

המאזן החשוב ביותר הוא זה המוגש בסוף שנה תקציבית: ב-.

כל שאלות פורום הנהלת חשבונות
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד
תשלום עד ה 22 לחודש רק לאלו המגישים דוח מקוון
נדרשות להגיש גם דוחות בכל שלושה חודשים
תקרת דוח להחזר
אבל איך בכלל מתמחרים חברות נדל"ן ואיך בוחרים מניות בתחום? סיכום טור ההתחייבויות וההון העצמי זהה תמיד לסיכום טור הנכסים כלומר, על הדוח להיות מאוזן
הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק לאחר ההתחייבויות מפורט הונו העצמי של העסק
גם גורם המעוניין להשקיע או לרכוש את העסק ירצה לעיין במאזן ולהיעזר בו על מנת להעריך את ערכו של העסק עוסקים החייבים בדיווח מפורט ישדרו וישלמו את המס הנובע מדו"ח תקופתי מפורט לא יאוחר מיום ה-233 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח

תשלום עד ה 22 לחודש רק לאלו המגישים דוח מקוון

בדומה לנכסים, ההתחייבויות מסודרות גם הן מהטווח הקצר לארוך: ראשית , שביניהן ניתן למצוא אשראי בנקאי לזמן קצר, אשראי מספקים ונותני שירותים, הלוואות קצרות מגורמים אחרים וכן לפרעון שנתן העסק; ולאחר מכן מפורטות ההלוואות לטווח ארוך.

17
מאזן
לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי דרך האינטרנט
תשלום עד ה 22 לחודש רק לאלו המגישים דוח מקוון
לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי דרך האינטרנט
תקרת דוח להחזר
מפורטים בו: ערך הרכוש והנכסים של העסק, וכנגדם ערך ההתחייבויות וה שלו