תיק עובד עירייה. הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופה הקורונה

על רקע מציאות זו פורסם ביום 6 בית הדין האזורי מצא כי הסמכות לפטר ולהשעות עובד בכיר של עיריה יועץ משפטי, גזבר ומבקר נתונה למליאת מועצת העיר, לפי סעיף 171 לפקודה ולא לראש העיריה לפי סעיף 20 לחוק המשמעת
בית הדין האזורי ציין כי סעיף 171 לפקודה קובע דין מיוחד לפיטוריהם והשעייתם של עובדי עיריה בכירים, בדומה לדין המיוחד החל על מינויים של עובדים אלה

תיק עובד

ג1 1 החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן ב 1 וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם עניניים, רשאי הוא לפנות לועדה שימנה השר לענין סעיף קטן זה בבקשה לבחון את החלטת המועצה; בועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם, ושמספרם ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע את טענותיו, שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים עניניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה.

עיריית קרית ים
לטענת המערערים זוהי משימה כמעט בלתי אפשרית העלולה לסכל את מטרת החוק
עובד עירייה
במרקם חיי העשיה בעיריה ונוכח סמכויות הביצוע הרחבות הנתונות לעומד בראשה, יש צורך בשלושה "בלמים" בעלי מעמד מיוחד שראש העיריה לא יוכל להפעיל עליהם מרות או לשלוט בהם בכלים מינהליים ולא ניתן להניף כלפיהם בנקל את חרב הפיטורים או ההשעיה
הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופה הקורונה
עדכון לגבי מצב הבקשה, וכן תשובות האגף בבקשה להשלמת מסמכים או הודעה על גמר הטיפול בפנייה יתבצעו גם הן באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל
בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בטיעונו בפנינו הגדיר משרות אלה כ"שומרי הסף" בעיריה - הגדרה קולעת לכל הדעות - ואולי יאה להם גם הכינוי "שומרי החותם" הסדר זה מעוגן בהוראות סעיף 171 ב - ד לפקודת העיריות לאמור: " ב 1 לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובד או הגזבר, אלא לפי המלצת ראש העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה; 2 לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה
חמישית - ועל כל פנים, כפי שראינו, התוספת לסעיף 20 לחוק המשמעת נועדה למטרה של הגבלת סמכויות ראש הרשות להשעות עובד לתקופה של 45 ימים תוך מתן סמכות לבית הדין למשמעת להאריך את תקופת ההשעיה No results found for this meaning

עובד עירייה

המשיבה - כמו גם ההסתדרות הכללית המתייצבת בהליך - תומכת בפסיקת בית הדין האזורי.

הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופה הקורונה
במדינת חוק פועלים על פי החוק גם כשאין הוא יעיל או תכליתי די צורכו
עיריית רחובות לשירותך
מכאן שהענקת סמכות הפיטורים וההשעיה למועצת העיריה ברוב מיוחס אינה מקרית ונועדה לשרת מטרה מאוד מיוחדת ועיקרית
השעיית עובד עירייה
מהודעה בכתב, מפורטת ומנומקת כראוי, שמסר לנו בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עולה כי הוא תומך בפסיקת בית הדין האזורי