انتخابات آمریکا. انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۲۰)

Archived from on 22 August 2020 American Political Science Review
Las Vegas Review-Journal به انگلیسی او در ۵ ژوئن ۲۰۲۰ آرای کافی برای تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب دموکرات را به دست آورد

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا

Retrieved April 13, 2015.

بایگانی‌ها انتخابات آمریکا
Archived from on 29 July 2020
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۰)
Retrieved April 22, 2020
بایگانی‌ها انتخابات آمریکا
Archived from on 3 October 2020
Retrieved November 29, 2016 Retrieved April 9, 2015
The New York Times در سوی دیگر، قرار داشت

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۸)

Archived from on 28 October 2020.

2
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۲۰)
Retrieved July 19, 2016
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا
Retrieved 28 September 2020
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۶)
Archived from on 30 September 2020
Retrieved January 7, 2021 Archived from on 5 June 2020
Archived from on January 7, 2021 Retrieved January 6, 2021

بایگانی‌ها انتخابات آمریکا

Retrieved 3 October 2020.

28
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۲۰)
Retrieved October 2, 2020
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا
صفحهٔ را مطالعه کنید
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا
Retrieved November 9, 2016