חוק חינוך חובה. חוק לימוד חובה

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד סעיף 4 לחוק לימוד חובה קובע כי הורים או מי שהקטין נמצא ברשותו, פיקוחו או השגחתו יהיו אחראים להגעה סדירה של התלמיד למוסד החינוכי בו רשום
תלמיד אשר נעדר מלימודיו באופן אשר, לדעת מנהל המוסד, פוגע מהותית בלימודיו או נעדר 7 ימים רצופים או 14 יום שאינם רצופים ללא סיבה מוצדקת , יראו אותו כתלמיד אשר אינו לומד באופן סדיר כאמור בחוק לא הגיע התלמיד 7 ימים רצופים, ללא סיבה מוצדקת, יוציא מנהל המוסד מכתב להוריו המתריע על אי הגעה ויודיע במכתב כי אי ביקור סדיר מהווה עבירה על החוק

חוק לימוד חובה

טרם הגשת כתב אישום יזומנו הורי התלמיד בכתב מכתב רשום עם אישור מסירה לשימוע בפני התובע העירוני.

חוק לימוד חובה
ניתן לבנות תכנית קבוצתית, אשר תכלול התייחסות נפרדת לכל תלמיד, קבוצה זו תמנה עד 5 תלמידים
חוק לימוד חובה (חוק)
אם יוכח שהקטין עבד בשכר בתקופה בה לא הגיע ללימודיו, רשאי בית המשפט לחייב הורה בקנס נוסף, וזאת בנוסף לכל עונש אחר שכבר הוטל עליו עפ"י חוק זה
חוק לימוד חובה וביקור סדיר במסגרת החינוך
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
סעיפים 28 ו-29 לאמנה לזכויות הילד קוראים למדינת ישראל להבטיח לכל ילד במדינה הזדמנות שווה לחינוך כמו כן, הועדה תעקוב אחרי ילדים הנמצאים בנשירה גלויה וכן אחר ילדים הנמצאים במסגרות חינוכיות שאינן מוסדות לחינוך רגיל, כגון מוסדות חסות הנוער, בתי מעצר ומסגרות לנוער מנותק
נקרו בדרכי מספר מקרים מאוד מצערים של הורים אשר ילדיהם הוצאו מביתם עקב נשירה מבית הספר מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה, לא ידרשו בעדו דמי הרשמה או כל תשלום אחר בעד לימודיו במוסד חינוך רשמי או בעד לימודיו במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכרם לפי סעיף קטן ג ; ואולם רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד, ובמוסד חינוך שאינו רשמי — רשות החינוך המקומית כאמור או בעל המוסד, יהיו רשאים, באישור השר, לגבות תשלומים והחזר הוצאות, בשיעורים שהשר יקבע, בעד אספקה שהם נותנים לו, ובעד שירותים שהם נותנים לו נוסף על השירותים אשר השר הגדיר אותם בתקנות כשירותים מקובלים; אישור השר וקביעת שיעור התשלומים והחזר ההוצאות בידי השר טעונים אישור עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

חוק לימוד חובה (חוק)

כן ישקול מנהל מחלקת החינוך לכנס ועדת התמדה בעניינו של התלמיד.

28
חוק לימוד חובה
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
חוק לימוד חובה (חוק)
העתק המכתב יועבר לגורמים מפקחים במשרד החינוך
חוק לימוד חובה וביקור סדיר במסגרת החינוך
בחלוף 21 ימים יבדוק קצין ביקור סדיר אם התלמיד חזר ללימודים, ואם לא ידווח על כך לגורמים המפקחים במשרד החינוך עם העתק ליועץ המשפטי ברשות המקומית