سوره ق. سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني

برای مشاهده ترجمه ها و تفسیرهای هر آیه روی آن کلیک کنید
۳۷ 38 همانا ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفریدیم، و هیچ رنج و درماندگی به ما نرسید ۴۲ 43 بی تردید ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم، و بازگشت به سوی ماست

سوره ق/متن و ترجمه

.

قراءة سورة ق
قراءة سورة ق
سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني

متن سوره ق

.

6
سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني
قراءة سورة ق
سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني