סוף זמן קריאת שמע. זמני היום

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה בנוסף לזה, גם לבני אשכנז, לפי המשנה ברורה מתיר עד חצות רק באונס, כך מבואר בביאור הלכה
כיום מצויים לוחות שנה שבהם מצוין הזמן ממנו יש להחמיר שלא לעשות מלאכות האסורות בשבת, הן מטעם אי בקיאות של תחילת השבת, והן מטעם תוספת שבת כדלהלן ואע"פ כן לכתחילה זריזים מקדימים למצוות וטוב להקדים ולהתפלל כשיטת ה'מגן-אברהם' מ"ב נח, ד

סוף זמן קריאת שמע

.

6
זמני היום אלעד
זמני תפילה
לחלק מהשיטות היא מהתורה מצוותה רק ביום
זמני היום
הנוהגים כחזון איש מחכים כ-45 דקות, הנוהגים כ ורבי חלק מה ו נוהגים לחכות 72 דקות לאחר השקיעה, וב נוהגים לחכות 90 דקות או יותר
מעיקר הדין כל המצוות התלויות ביום, ניתן לקיימם מזמן זה, אמנם יש להמתין עד זמן תשעה באב במוצאי שבת — בגדים לתשעה באב בברייתא במסכת תענית, דף ל
אומנם בדיעבד ניתן להתפלל שחרית עד חצות היום אבל בשום אופן לא להזכיר שם ומלכות בברכות קריאת שמע אם עברו 4 שעות זמניות כמובן מתחילת היום עלות השחר 04:24 זמן טלית ותפילין 04:50 זריחה מישורית 05:49 זריחה הנראית 05:55 סוף זמן קריאת שמע מג"א 08:23 סוף זמן קריאת שמע גרא 09:17 סוף זמן תפילה מג"א 09:51 סוף זמן תפילה גרא 10:27 חצות היום והלילה 12:46 תחילת זמן מנחה גדולה 13:16 מנחה קטנה 16:50 פלג המנחה 18:17 שקיעה מישורית 19:44 שקיעה הנראית 19:45 צאת הכוכבים 20:05 צאת הכוכבים לרבנו תם 20:56 דף יומי בבלי סוכה ט"ו דף יומי ירושלמי נדרים ז' רמבם יומי הלכות תרומות ג' דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת

זמני תפילה

ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב.

לוח זמני היום
Copyright © 5760-5763 2000-2003 CE ,
זמני תפילה
סוף זמן אמירת ברכות קריאת שמע
ברם, יש פוסקים אחרים הנוקטים כשיטת "המגן אברהם" גם לגבי שאר זמני היום