סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אחרי ההסתה ברשתות החברתיות: חיפה בדרך לעוד לילה של מהומות (וידאו)

תיקון מס' 5 מיום 9 א בסעיף זה — "מקור תוכן" — אמצעי מבוסס תוכנת מחשב הפועל על גבי רשת תקשורת אלקטרונית, לרבות אתר אינטרנט, בין שהשרת שהתוכן או מקור התוכן מאוחסן בו נמצא בישראל ובין מחוץ לישראל; "בית משפט" — בית משפט מחוזי; "ספק גישה" — מי שמספק שירות שמהותו מתן גישה לאדם לרשת תקשורת אלקטרונית, ובכלל זה ספק גישה לאינטרנט כהגדרתו בסעיף 4ט א לחוק התקשורת בזק ושידורים , התשמ"ב-1982; "ספק שירותי אחסון" — מי שמספק שירותי אחסון של תוכן שנמסר לו לשם העלאתו לרשת תקשורת אלקטרונית; "רישיון ייחודי" — כהגדרתו בסעיף 37 ד
א ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירה ספרותית, למעט תוכנת מחשב, שיש בה זכות יוצרים, תהיה ביחס ליצירתו זכות מוסרית, למשך תקופת זכות היוצרים באותה יצירה; ואולם, לעניין יצירה שהיא גופן לא תחול הזכות כאמור בסעיף 46 1 ד עותק של יצירה שנעשה או שיובא לישראל לפני יום התחילה, יהווה עותק מפר לעניין חוק זה, אם ערב יום התחילה היווה עותק מפר כהגדרתו בסעיף 10 ה לפקודת זכות יוצרים כנוסחו ערב יום התחילה

חוק זכות יוצרים

תיקון מס' 3 תשע"ז-2017 ג לא הוציא מפיק התקליט, או מי מטעמו, מתום תקופת ההגנה הראשונה ועד תום התקופה האמורה בסעיף קטן א בסעיף זה — תקופת ההגנה הנוספת , במשך שנה, כמות מספקת של עותקים של התקליט לרשות הציבור, או לא העמיד אותו לרשות הציבור, תפקע זכות היוצרים בתקליט בתום אותה שנה.

3
אחרי ההסתה ברשתות החברתיות: חיפה בדרך לעוד לילה של מהומות (וידאו)
על אף הוראות סעיף 4, לא תהא זכות יוצרים במדגם כהגדרתו בפקודת הפטנטים והמדגמים או בעיצוב כהגדרתו בחוק העיצובים, התשע"ז-2017, אלא אם כן המדגם או העיצוב אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי; השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב מדגם או עיצוב כמשמש לייצור תעשייתי
אישום: אנס צעירה ולא שעה לבכייה
בכפוף להוראות פרק זה — 1 היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה; 2 המפיק של תקליט הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בתקליט
אישום: אנס צעירה ולא שעה לבכייה
סבר בית המשפט כי לא די בפרטי המידע שנמסרו לפי הוראות סעיף 60ג בסעיף זה — פרטי המידע הקיימים כדי לזהות את עושה הפעולה בסבירות גבוהה, רשאי הוא לפעול באחת מאלה: 1 למנות מומחה נוסף לשם המשך בירור הזהות, כאמור בסעיף 60ג; 2 להורות על מסירת פרטי המידע הקיימים למבקש, כולם או חלקם, כפי שיורה, ובלבד שהם נדרשים לשם בירור זהותו של עושה הפעולה ושאין במסירתם למבקש כדי לפגוע במידע העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם, בשים לב למידת הפגיעה בזכויות המבקש ולחומרת ההפרה; על החלטה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 60ה ב ; בית המשפט ייתן החלטה לפי פסקה זו על יסוד כתבי הטענות בלבד, ואם ראה צורך בכך — לאחר שהתקיים דיון בבקשה
תיקון מס' 5 מיום 9 תיקון מס' 5 מיום 9
ב הוראות סעיף קטן א יחולו, בשינויים המחויבים, על עותק של יצירה, אף אם נעשה בהתאם להוראות סעיף 28ב, ובלבד שנעשה בלא רשותו של בעל זכות היוצרים בגופן ואחרי זמן מה הוא ביקש להגיד תודה להשם ואת פרק התהילים - מזמור לתודה

אישום: אנס צעירה ולא שעה לבכייה

פרק ד': שימושים מותרים שימושים מותרים 18.

5
חוק זכות יוצרים
ז הוראות סעיף 54 לא יחולו על הליכים שהיו תלויים ועומדים ערב יום התחילה וימשיכו לחול על הליכים כאמור לעניין זה הוראות הדין הקודם
חוק זכות יוצרים,
ה בסעיף זה , "עותק מורשה", של תוכנת המחשב — עותק של תוכנת המחשב שנעשה על ידי בעל זכות היוצרים בה או ברשותו
אחרי ההסתה ברשתות החברתיות: חיפה בדרך לעוד לילה של מהומות (וידאו)
ב החליט בית המשפט, לפי הוראות סעיף קטן א , להורות על המצאת הבקשה לעושה הפעולה, תומצא לו הבקשה כפי שיורה בית המשפט, בלי לגלות למבקש את שמו של עושה הפעולה וכל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו
פרק ו': תקופת זכות יוצרים תקופת זכות יוצרים 38 בפרק זה — "בית משפט" — בית משפט מחוזי; "מחשב" — כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; "פרטי מידע" — לרבות נתון טכנולוגי שהוא חלק מפרוטוקול התקשורת בין מחשבים, המסייע לאיתור של מחשב או של רשת מחשבים שבאמצעותם ניתן פומבי לתוכן, ברשת תקשורת אלקטרונית
ב בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן א , תהא זכות יוצרים — 1 ביצירה קולנועית — גם אם בעת יצירתה היה מרכז עסקיו של מפיקה, או מקום מגוריו הרגיל, בישראל; 2 ביצירה אדריכלית וביצירה אמנותית אחרת שהוכללה בבניין או במבנה אחר — גם אם היצירה האדריכלית, הבניין או המבנה, לפי העניין, ממוקמים בישראל תיקון מס' 3 תשע"ז-2017 ה הועברה בעלות בזכויות מבצעים לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, כולן או חלקן, למפיק התקליט תמורת תשלום חד-פעמי, בין אם ישירות בידי המבצע ובין באמצעות צד שלישי, זכאי המבצע שהבעלות בזכותו הועברה, לתשלום ראוי נוסף מאת מפיק התקליט, בעד השימוש בזכויות המבצעים בתקופת ההגנה הנוספת

חוק זכות יוצרים,

בתביעה בשל הפרת זכות יוצרים זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה, אלא אם כן מצא בית המשפט כי קיימים טעמים המצדיקים שלא להורות כן.

26
חוק זכות יוצרים,
יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע או לא אותר תיקון מס' 5 תשע"ט-2019 27 א
חוק זכות יוצרים,
ג השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן
אחרי ההסתה ברשתות החברתיות: חיפה בדרך לעוד לילה של מהומות (וידאו)
תקופת זכות היוצרים ביצירה תסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שבמהלכה אמורה לפקוע הזכות לפי הוראות פרק זה