תלוש שכר עובדי הוראה. èáìú ùëø îùåìá òåáãé äåøàä ðëåðä îúàøéê 1/1/2008

במשרדינו מחלקת שכר הנותנת את שירותי שכר עובדי הוראה ובעלת מיומנות ומומחיות רבה בכל דרישות משרד החינוך ותקנותיו המערכת האינטרנטית של חילן הופכת את נושא השכר על כל היבטיו לנגיש וקל עבור העובדים, המנהלים ואנשי משאבי האנוש, כאשר כל הנתונים שמורים בענן של חילן
דבר זה גורם לתחושה של חוסר שביעות רצון במסגרת דיוני הוועדה ובמסגרת עיבוד הפנית אשר התקבלו במוקדי השירות של המחוזות עלה כי עובדי הוראה רבים, חדשים וותיקים טוענים, כי אין להם את האמצעים הנדרשים לשם בדיקת שכרם, הבנת תלוש השכר ומעקב אחר מימוש זכויותיהם

שקיפות בשכר ובנתוני העסקה

מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך מחויבים לשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרישות המחמירות של משרד החינוך.

10
עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות יג'
בשל מורכבות השכר האמור נדרשת מיומנות רבה בעריכת התלושים וידיעת כל התקנות ודרישות משרד החינוך על בוריין וזאת על מנת להימנע ככל האפשר מטעויות ולשלם לעובדים כנדרש
èáìú ùëø îùåìá òåáãé äåøàä ðëåðä îúàøéê 1/1/2008
הוראות החוזר יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה, המועסק על-ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך להלן: "עובד הוראה" ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות יג'-יד'
èáìú ùëø îùåìá òåáãé äåøàä ðëåðä îúàøéê 1/1/2008
הגישה לנתונים הרגישים נעשית תוך הקפדה על מידור ואבטחת מידע העומדת בתקנים המחמירים ביותר
שכר עובדי הוראה אינו דומה לשכר עובד משק רגיל תחום שכר עובדי הוראה הינו תחום רחב מאד וכולל מלבד חישוב המשכורות בפועל גם הזנת נתוני עובדי ההוראה במערכות הרלוונטיות כגון: מערכת עוש"ר , הצלבת נתוני העובדים המדווחים למשרד החינוך והמתוקצבים בפועל, בניית מצבות, בדיקת רמות שירות וכדו'
למען הסר ספק, ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה והן לגבי עובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה בהתאם למנגנון ההצמדה שנקבע בהסכם בתוקף מיום 1

מערכת נתוני שכר

אי עמידה בדרישות משרד החינוך ותשלום לקוי לעובדי ההוראה עלול לגרום להפסקת התקצוב ע"י משרד החינוך ודרישת קיזוזים והחזרים בגין העבר.

24
èáìú ùëø îùåìá òåáãé äåøàä ðëåðä îúàøéê 1/1/2008
טופס קוביות גנרי — בכוונת האוצר לחייב "שפה אחידה" כדי לסכם ולתפעל פגישות בין בעלי רישיון פנסיוני ולקוחות
שקיפות בשכר ובנתוני העסקה
חילן Mobile נתוני השכר נגישים גם באפליקציית ה-Mobile המתקדמת של חילן
שקיפות בשכר ובנתוני העסקה
הרי שעובד הוראה יקבל תלוש מורכב ומפורט הרבה יותר הכולל שכר בסיס, המחושב באופן שונה משכר בסיס רגיל, ותוספות רבות בהתאם לדרישות משרד החינוך
אחת לתקופה עורך משרד החינוך ביקורות שכר במוסדות ומוודא עמידה בדרישות המשרד האפליקציה מאפשרת לעובדים לצפות במידע אישי וכללי בנושא שכר, נוכחות ומשאבי אנוש ולעדכן מכל מקום באמצעות הטלפון החכם או הטאבלט את נתוניהם האישיים, את נתוני הנוכחות, ההיעדרות והפרויקטים שלהם, וכמו כן לצפות בתלושי השכר והיסטוריית השכר שלהם
זאת על ידי החלת הנחיה על טופס קוביות גנרי בעוד העובד הממוצע במשק יקבל תלוש פשוט הכולל שכר בסיס בתוספת נסיעות, הבראה והפרשות סוציאליות אחרות

עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות יג'

רשות שוק ההון פרסמה , שסעיף 5א שלו קובע "מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים".

22
èáìú ùëø îùåìá òåáãé äåøàä ðëåðä îúàøéê 1/1/2008
המערכת נשענת על ועובדת על פי תקני אבטחת המידע המחמירים של חילן
מערכת נתוני שכר
כמו"כ, נדרשים מוסדות חינוך מסוימים להנפיק מידי שנה למשרד החינוך אישור חתום ע"י רו"ח כי המוסד עומד בכל דרישות משרד החינוך ומשלם לעובדי ההוראה המועסקים אצלו בהתאם לתקנות
שכר עובדי הוראה
סעיף זה מהווה אבן דרך נוספת בשיפור תהליכי סליקת הכספים הפנסיוניים של העובדים