כינוי לתלמיד חכם וחריף. מילון מורפיקס

כי תפלה נקרא חסרון, ובלי חסרון אין מלוי שכאשר אליהו הנביא בא להודיע לרשב"י שהתבטלה הגזירה "אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא
באורי אגדות כתובות Halacha Brura and Berur Halacha Institute מכון הלכה ברורה ובירור הלכה לקט באורי אגדות ממסכת כתובות בעריכת ה ע"א דרש בר קפרא מאי דכתיב ויתד תהיה לך על אזנך אל תקרי אזנך אלא על אוזנך שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באזניו והיינו דאמר ר' אלעזר מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתידות מאי טעמא אילימא משום דמחלקן כל חדא וחדא למילתיה עבידא דאמר מר זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זה גודל אלא מה טעם משופות כיתידות שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו באזניו תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה אוזן כולה קשה והאליה רכה שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יכוף אליה לתוכה אמרו רז"ל, "תני בר קפרא, 'ויתד תהיה לך על אזנך' - אל תקרא 'אזנך', אלא 'אזנך' - מלמד, שאם ישמע אדם דבר מגונה, יתן אצבעו בתוך אזנו" באיזה שלב שכחו את ההלכה הזאת? וזה הוא דוקא כנ"ל, ע"י המשכת אור עליון, על הדינין האלו של הכלל

תורה כלל ישראלית

מעשה זה מלמד אותנו יסוד גדול בחיי האדם, כל מעשה שאדם עושה, ויש לו עניין וחשיבות במעשה זה, הרי שהדבר עובר עליו בקלות ואין הוא מרגיש כל קושי בעשייתו.

14
מילון מורפיקס
וכאשר מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו, %break ויתן לנו מבוקשנו, הכוונה לבחינת אין סוף ברוך הוא, ששם שורש הנבראים, שרוצה לתת להם טוב ועונג, הנקרא רצונו להטיב לנבראיו
ShidurSlides
אומרת הגמרא שרבי חייא שמע את בקשתו של רבי יהודה הנשיא, לא רצה שהתבייש אותו תלמיד, קם ויצא כדי שיחשבו שהוא זה שאכל שום, העיקר שאותו תלמיד לא יתבייש
עמוד 11
אלא שיש להבחין בענין המדובר
ולפי פשט דמדבר אך בענין זכר ונקבה הוא תמוה דלמה לר"י להביא מפסוק שבפרשה אחרת והרי באותו פסוק כתיב ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם לאחר שסיים את תקופת שירותו בצבא, הוצע לו לשמש כמלווהו הראשי ושומר ראשו של יורש העצר פרנץ פרדיננד
כשהגיעו הביתה השכנה בדיוק היתה צריכה ללכת לאיזה מקום לפני שהספיקו לחלק בניהן את הדג, הרבנית המתינה זמן מה, וכשראתה שאינה מגיעה לקחה סכין וחצתה את הדג לשניים, את החצי הגדול שמרה לשכנה, ואת החצי הקטן נטלה לעצמה ואילו לדבר מצוה יפעל מיד ללא שהיות, לכן כתוב "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך" מכיון שאסור לאכול בשעריך, אז גם "לא תוכל", כי הפעולה לא יכולה להיות בנגוד לדין התורה

האם רב נחשב תלמיד חכם? ומה נחשב הלבנת פנים

משום ששם אין יד האדם משמשת.

24
עמוד 11
וממילא אין לו כבר יגיעה, %break כי הוא כבר לא צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמים בדרך הכפיה, "כשור לעול וכחמור למשא", כמ"ש: "אוהבי ה' שנאו רע"
כינוי לתלמיד חכם וחריף
ובפשט הביאור הוא שריב"ל למד קל וחומר: אם יש בכוחה של התורה להעלות חן על לומדיה - ודאי שיש בכוחה גם להגן מן הסכנה
מילון מורפיקס
ולפיכך בשמים ממעל רואה הקדוש ברוך הוא צערו וכאבו כדי לעשות רצון קונו ומתמלא עליו רחמים, ואין השמחה בשלימות במעונו