הצהרת הורה עצמאי. הצהרה למתן הנחה בארנונה להורה עצמאי לשנת 2021

מיופה כח, המגיש את הבקשה בשם צד שלישי, נדרש לצרף לפנייה העתק מייפוי הכוח בלחיצה על "שמור" יישמר הטופס, וכל המסמכים שצורפו, באופן מקומי, וניתן יהיה לגשת אליו בשנית דרך הודעת דוא"ל שתישלח לכתובת המייל שצוינה בטופס
אני הורה עצמאי, כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב-1992 ,שמשמעותו: "תושב ישראל שאינו נשוי, ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו ואשר באחזקתו ילד הנמצא עמו" 2 הורה עצמאי כהגדרתו בחוק משפחות עצמאיות תשנ"ב 1992

טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי

ידוע לי שזכותה של המועצה לאמת את פרטים אלו.

30
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי
הצהרת הורה עצמאי
עבור כל ילד שעבורו התבקש הסיוע, יישלח אישור נפרד
הורה עצמאי
באתר משרד העבודה והרווחה לשעבר התמ"ת
בהמשך ישלם את המחיר המופחת עבור 8 החודשים שנותרו לזכאות רק לאחר לחיצה על "שלח" יועבר הטופס לעירייה
ידוע לי, כי אם יימצא כי מסרתי פרטים לא נכונים, רשאית המועצה לבטל ההנחה שניתנה לי על בסיס תצהירי זה, ולחייב אותי בתשלום כל המניע ממני בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין הורה שהגיש בדצמבר בקשה לקבלת הסיוע החל מספטמבר של אותה שנה ובקשתו אושרה, יקבל החזר על הסכום ששילם מעבר ל-250 ש"ח עבור 4 החודשים ספטמבר - דצמבר

כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי

חובה לאשר אימות נתונים האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה.

10
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי
הורה לילד יחיד המתגורר עמו המתנדב בשירות לאומי כל עוד הינו משרת ושגילו אינו עולה על 21
סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מעונות יום ומשפחתונים (זכות)
לפני מועד זה עמד תקן שעות העבודה החודשיות על 186
הצהרה למתן הנחה בארנונה להורה עצמאי לשנת 2021
הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק
הורים עצמאיים הורים יחידים שעובדים או לומדים ואינם עונים על תנאי הזכאות לסיוע המוגדל, עשויים לקבל מטעם המדינה, בהתאם לדרגות סיוע שונות שנקבעו הורה שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו, רשאי לזקוף ראשית את שעות ההיעדרות על חשבון 52 שעות ההיעדרות להם הוא זכאי על חשבון המעסיק ורק לאחר מכן לזקוף את שעות ההיעדרות על חשבון ימי המחלה או החופשה הצבורים העומדים לרשותו
מאחר שבית המשפט טרם דן בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת בשאלה זו עם זאת עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא שהזכאות תקפה רק לאפוטרופוס שבינו לבין הילד יש יחסי הורות הורה ביולוגי, הורה אומנה, בן זוג של ההורה הביולוגי שקיבל מינוי של אפוטרופוס , אך אינה חלה על אפוטרופוס אחר כגון אחים, או ילדים שמונו לאפוטרופוסים על הוריהם

הורה עצמאי

אם ייצא כי מסרתי פרטים לא נכונים, רשאית העירייה לבטל את ההנחה ולחייבני רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

3
הצהרת הורה עצמאי
יש להקיש מס' תעודת זהות של הילד, תאריך לידה לועזי מדויק וכן מס' תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספרת ביקורת
הצהרת הורה עצמאי
המידע שמתקבל: שם הארגון המפעיל, שם המעון, סמל המעון, סטטוס הילד תינוק או פעוט , דרגה שנקבעה וסכום לתשלום
הצהרת הורה עצמאי
זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה