עשרת הרוגי מלכות. אנציקלופדיה יהודית דעת

ענה גבריאל ואמר: אשריכם, בני אברהם יצחק ויעקב, שגילה הקב"ה לכם מה שלא גילה אפילו למלאכי השרת! הז יוטיבב םירכזנה םימכחה םה ימ ורבחמ הנוש הרוצב תמ דחא לכו ,דרפנב רכזנ דחאו דחא לכ אלא
על פי המדרש, מי שגזר את דינו של רבי עקיבא היה רבי יהודה הנחתום ערך מורחב — במדרשים רבים כלל לא נזכר ברשימת עשרת הרוגי מלכות, ובמקומו נזכר , בין השאר, במדרש שיר השירים מסופר שבזמן , הוא ברח מהרומאים, נתפס בדרך ונהרג

עשרה הרוגי מלכות

במקור קדום יותר מסופרים דברים דומים: — נוסח א', פרק ל"ח, ג' במסכת שמחות מסופר שהשמועה על מותם הגיעה ל ולרבי , והם חגרו מתניהם שׂק וקרעו בגדיהם ואמרו: "אחינו ישראל, אילו טובה הייתה לעולם תחילה - לא היו מקבלים אותה אלא רבן שמעון ורבי ישמעאל, ועכשיו - גלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שסוף פורענות גדול עתיד לבוא לעולם, ולפיכך נסתלקו אלו מן העולם שלא יראו את הפורענות.

בין המצרים
במדרש אלה אזכרה מסופר, שרבי יהודה בן בבא הוצא להורג ב לאחר שעה תשיעית
עשרת הרוגי מלכות
וכשנפטר בא אליהו הנביא ז"ל ונטלו על כתיפו ונשאו חמשה פרסאות ופגע בו ר' יהושע הגרסי, א"ל וכי אינך כהן, א"ל גופן של צדיקים אינו מטמא
בין המצרים
אמר להם אני רואה ר יודא בן בבא שמשיאים את מטתו ואת מטת ר' עקיבא בן יוסף סמוכה אצלו והם מתווכחים בדבר הלכה יחד זה עם, אמרו לו ומי מכריע ביניהם, אמר להם ר' ישמעאל כהן גדול
בין הרוגי מלכות נחשבו גם הרוגי לוד, אשר חז"ל אמרו עליהם כי אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן, והם שני אחים שהודו שהרגו בת המלך אע"פ שלא עשו כן, כדי להציל את ישראל פסחים נ' והיתה בתו עומדת ואומרת אוי לי אבא שראיתיך בכך
אמר להם: רואה אני את נשמות הצדיקים, שנשמת כל צדיק וצדיק מטהרת את עצמה במי השילוח כדי להיכנס היום בטהרה בישיבה של מעלה לשמוע את דרשותיו של ר' עקיבא, שידרוש להם מעניינו של יום הפיוט נפתח במילים "אלה אזכרה" ומתאר את דרך הוצאתם להורג ואת הדו-שיח בין עליונים לתחתונים על טיב הגזירה שנגזרה

עשרה הרוגי מלכות

ענה ואמר להם אם כן אתם חייבים מיתה, אמרו לו אמור למה, אמר להם על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו.

18
מדרש אלה אזכרה
ישנם ספרי קבלה שמפורט בהם על איזה שבט כיפר כל הרוג במיתתו
שיחה:עשרת הרוגי מלכות
ת"ת שנה היתה תובעת כך, ומן הראוי שהיה מיתתם כפרה על כל חטאתם, ונעשה להם עוות הדין כביכול על ידי קטרוג הגדול עד שהוכרחו הנשמות הקדושים לצאת מגן עדן להיות נידונים, ועוד עוות הדין, שהרי יוסף מחל להם, שנאמר ויבך יוסף בדברם אליו, וכיון שמחל להם לא היו ראויים לעונש
עשרת הרוגי מלכות
מיד שלח וקרא לעשרה חכמי ישראל, ובאו לפניו והושיב אותם על בימות של זהב